شورای پناهندگان براندنبورگ

‫چيست؟‬ ‫براندنبورگ‬ ‫جويان)‬ ‫پناه‬ ‫(فراريان‪،‬‬ ‫مهاجرين‬ ‫شوراى‬

‫ميباشد‪.‬‬ ‫فعال‬ ‫براندنبورگ‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‪،‬‬ ‫غيردولتى‬ ‫سازمان‬ ‫يك‬ ‫فراريان‬ ‫شوراى‬

‫مقامات‬ ‫نمايندگان‬ ‫جمله‪):‬‬ ‫(از‬ ‫ميگردند‪،‬‬ ‫ل‬ ‫متشك‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫(فرار)‬ ‫جوئى‬ ‫پناه‬ ‫پيشينه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫انسانهائى‬ ‫‪١٩٩٤‬‬ ‫سال‬ ‫از‬

‫سياسى‪.‬‬ ‫ابتكارات‬ ‫و‬ ‫خودگردان‬ ‫سازمانهاى‬ ‫كليساها‪،‬‬ ‫نيكوكارى‪،‬‬ ‫هاى‬ ‫انجمن‬ ‫مشورتى‪،‬‬

‫ميكنيم‪.‬‬ ‫مبارزه‬ ‫گريختگان‬ ‫زندگى‬ ‫شرايط‬ ‫بهبودى‬ ‫و‬ ‫همبستگى‬ ‫داراى‬ ‫و‬ ‫پرستى‬ ‫نژاد‬ ‫بدون‬ ‫جامعه‬ ‫يك‬ ‫براى‬ ‫ما‬

‫شركت‬ ‫و‬ ‫حقوقشان‬ ‫به‬ ‫دسترسى‬ ‫جهت‬ ‫فراريان‬ ‫كنار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رى‬ ‫طرفدا‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مستقل‬ ‫فراريان‬ ‫شوراى‬ ‫سياسى‬ ‫كار‬

‫با‬ ‫مقابله‬ ‫سياست‬ ‫بر‬ ‫مقدم‬ ‫بايد‬ ‫بشر‬ ‫حقوق‬ ‫اعتبار‬ ‫كه‬ ‫داريم‬ ‫راسخ‬ ‫اعتقاد‬ ‫ما‬ ‫مينمائيم‪.‬‬ ‫اقدام‬ ‫اجتماعى‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫نامحدود‬

‫ميكنيم‪.‬‬ ‫مخالفت‬ ‫قطعى‬ ‫بطور‬ ‫آنها‬ ‫گرداندن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫كرده‬ ‫مبارزه‬ ‫فراريان‬ ‫همه‬ ‫ماندگارى‬ ‫واقعى‬ ‫حق‬ ‫براى‬ ‫ما‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫گريختگان‬

‫دادنشان‬ ‫جاى‬ ‫بوسيله‬ ‫فراريان‬ ‫جدائى‬ ‫و‬ ‫مرزگزارى‬ ‫ما‬ ‫گيرد‪.‬‬ ‫انجام‬ ‫خودشان‬ ‫تصميم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آزادانه‬ ‫فقط‬ ‫بايستى‬ ‫آنان‬ ‫برگشت‬

‫ميباشيم‪.‬‬ ‫همگان‬ ‫مساوى‬ ‫حقوق‬ ‫خواهان‬ ‫و‬ ‫دانسته‬ ‫مردود‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اردوگاه‬ ‫در‬

‫(راهنمائى)‬ ‫مشورت‬

‫پناهجوئى‬ ‫براى‬ ‫(راهنمائى‬ ‫نمايد‬ ‫ارجاع‬ ‫مربوطه‬ ‫جاهاى‬ ‫به‬ ‫ميتوانند‬ ‫لى‬ ‫و‬ ‫نميدهد‪،‬‬ ‫انجام‬ ‫نفره‬ ‫تك‬ ‫راهنمائى‬ ‫فراريان‬ ‫شوراى‬

‫مى‬ ‫اينجا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫مشورتى‬ ‫هاى‬ ‫عرضه‬ ‫فهرست‬ ‫ميباشد‪.‬‬ ‫ميسر‬ ‫آلمانى‬ ‫و‬ ‫انگليسى‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫تلفنى‬ ‫اطالع‬ ‫مهاجرت)‪.‬‬ ‫يا‬ ‫و‬

‫يابيد‪:‬‬

Support network

Helpline

‫قرارند‪:‬‬ ‫بدين‬ ‫ما‬ ‫تلفنى‬ ‫راهنمائى‬ ‫اوقات‬

‫‪١٣‬‬ ‫تا‬ ‫‪١١‬‬ ‫ساعت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پنجشنبه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬

‫‪٠٣٣١‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٧١٦٤٩٩‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫شماره‬

 

info@fluechtlingsrat- brandenburg.de

Open meetings

فراريان‬ ‫اى‬ ‫شور‬ ‫همگانى‬ ‫جلسه‬

‫خيابان‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫خانه‬ ‫زيرزمين‬ ‫در‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ساعت‬ ‫ماه‬ ‫آخر‬ ‫چهارشنبه‬ ‫هر‬ ‫در‬

Projekthaus.

Address:
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam

‫فراريان‬ ‫اى‬ ‫شور‬ ‫همگانى‬ ‫جلسه‬

‫خيابان‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫خانه‬ ‫زيرزمين‬ ‫در‬ ‫‪١٧‬‬ ‫ساعت‬ ‫ماه‬ ‫آخر‬ ‫چهارشنبه‬ ‫هر‬ ‫در‬
‫‪Rudolf-Breitscheid-Str.164,‬‬ ‫‪14482‬‬ ‫‪Potsdam‬‬
‫ميشود‪.‬‬ ‫تشكيل‬ ‫فراريان‬ ‫شوراى‬ ‫همگانى‬ ‫جلسه‬ ‫يك‬
‫اخراج‬ ‫كار‪،‬‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫دسترسى‬ ‫مثال‬ ‫فراريان‪،‬‬ ‫سياسى‬ ‫متغير‬ ‫موضوعات‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫سياسى‬ ‫پيوند‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫همآيى‬ ‫گرد‬
‫غيره‪.‬‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫آمدن‬ ‫ازپى‬ ‫دابلينى‪،‬‬
‫طريق‬ ‫از‬ ‫پيشاپيش‬ ‫لطفا‬ ‫بگيريد‪.‬‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫لطفا‬ ‫داريد‪،‬‬ ‫ترجمه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫و‬ ‫هستيد‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫شركت‬ ‫به‬ ‫مايل‬ ‫چنانچه‬
‫بوده‪،‬‬ ‫همگانى‬ ‫سات‬ ‫جل‬ ‫است‪.‬‬ ‫يافته‬ ‫تغيير‬ ‫آن‬ ‫ساعت‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫جاى‬ ‫آيا‬ ‫كه‬ ‫نماييد‬ ‫اطالع‬ ‫كسب‬ ‫كار‬ ‫محل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫وبسايت‬
‫نيست‪.‬‬ ‫موانع‬ ‫بدون‬ ‫مكان‬ ‫آنجا‬ ‫كه‬ ‫باشيد‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫لطفا‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫الزم‬ ‫قبلى‬ ‫معرفى‬

Brandenburg Connect

‫ابتكارات‬ ‫و‬ ‫خودگردان‬ ‫سازمانهاى‬ ‫پيوند‬ ‫و‬ ‫استحكام‬ ‫براندنبورگ‬ ‫فراريان‬ ‫شوراى‬ ‫براندنبورگ‬ ‫ارتباط‬ ‫طرح‬ ‫چهارچوب‬ ‫در‬

‫الزم‬ ‫ديدارهاى‬ ‫و‬ ‫تحصيالت‬ ‫ادامه‬ ‫فنى)‪،‬‬ ‫(و‬ ‫كارگاهى‬ ‫هاى‬ ‫فعاليت‬ ‫طرح‬ ‫اين‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ميبرد‪.‬‬ ‫پيش‬ ‫را‬ ‫فراريان‬ ‫سياسى‬

‫منظور‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فراريان‬ ‫سياسى‬ ‫مسايل‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫نظرانتقادى‬ ‫تبادل‬ ‫فرصت‬ ‫كه‬ ‫يابند‪،‬‬ ‫مى‬ ‫انجام‬ ‫پيوند‬ ‫براى‬

‫براى‬ ‫مشاوره‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ترجم‬ ‫ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫آزاد‬ ‫مشتاقان‬ ‫همه‬ ‫براى‬ ‫قاعدتا‬ ‫جلسات‬ ‫ميدارند‪.‬‬ ‫عرضه‬ ‫را‬ ‫معلومات‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫توانمندى‬

‫)‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫ژوئيه‬ ‫‪٨‬‬ ‫تا‬ ‫‪٦‬‬ ‫(‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تشكيل‬ ‫نيز‬ ‫امسال‬ ‫كه‬ ‫بزرگ‪،‬‬ ‫تابستانى‬ ‫اردوى‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫نماييم‪.‬‬ ‫مى‬ ‫ارائه‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫كودكان‬

‫هم‬ ‫با‬ ‫براندنبورگ‬ ‫افتخارى‬ ‫كاركنان‬ ‫و‬ ‫فعالين‬ ‫گريختگان‪،‬‬ ‫سياسى‬ ‫ابتكارات‬ ‫نمايندگان‬ ‫مهاجرين‪،‬‬ ‫خودگردان‬ ‫سازمانهاى‬

‫ريزى‬ ‫نقشه‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫طراحى‬ ‫مشترك‬ ‫جامع‬ ‫عمليات‬ ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫يكديگر‬ ‫ساختن‬ ‫به‬ ‫متقابال‬ ‫تا‬ ‫ميكنند‪،‬‬ ‫مالقات‬

‫نمايند‪.‬‬

‫‪-‬‬ ‫اى‬ ‫گر‬ ‫تقسيم‬ ‫شدن‬ ‫مشترك‬ ‫به‬ ‫تمايل‬ ‫ميخواهيد‪،‬‬ ‫تابستانى‬ ‫اردوى‬ ‫و‬ ‫جلسات‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫ترى‬ ‫گسترده‬ ‫اطالعات‬ ‫شما‬ ‫چنانكه‬

‫نماييد‪:‬‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫بدينوسيله‬ ‫ريد‪،‬‬ ‫دا‬ ‫خودگردان‬ ‫سازمانهاى‬ ‫و‬ ‫ديگر‬ ‫فراريان‬ ‫با‬ ‫پيوند‬ ‫قصد‬ ‫يا‬ ‫ما‪،‬‬ ‫زبانه‬ ‫چند‬ ‫ميل‬

connect@fleuchtlingsrat-brandenburg.de

حمایت از شورای پناهندگان

كنيد‬ ‫حمايت‬ ‫مهاجرين‬ ‫شوراى‬ ‫از‬

‫جلسات‬ ‫در‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫اتحاديه‬ ‫در‬ ‫افتخارى‬ ‫بطور‬ ‫داده‪،‬‬ ‫اعانه‬ ‫گشته‪،‬‬ ‫پشتيبان‬ ‫عضو‬ ‫ميتوانيد‬ ‫مهاجرين‬ ‫شوراى‬ ‫از‬ ‫حمايت‬ ‫براى‬

‫نماييد‪:‬‬ ‫رجوع‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ترتيب‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫ميتوانيد‬ ‫پرسشهايتان‬ ‫ساختن‬ ‫مطرح‬ ‫براى‬ ‫بپيونديد‪.‬‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫همگانى‬